About

Lluís Gil Espert. Vaig néixer a Barcelona l'any 1966. Vaig estudiar Enginyeria de Camins, Canals i Ports a Barcelona (1992).Vaig fer el doctorat al Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria CIMNE http://www.cimne.upc.edu sobre anàlisi de sensibilitat d'estructures amb comportament no lineal dels materials (1997) http://hdl.handle.net/10803/6862. Els meus directors van ser els Drs. Eugenio Oñate i Gabriel Bugeda. Durant 8 anys vaig estar treballant en aquest institut de recerca programant amb FORTRAN, C i C++ codis d'elements finits. L'any 2000 vaig anar 8 mesos al Lawrence Livermore National Laboratory http://www.llnl.gov a treballar amb els Drs. Tomas Díaz de la Rubia i Vasily Bulatov sobre simulacions de dinàmica de dislocacions. L'any 2004 vaig crear el grup de recerca LITEM amb alguns companys del meu Departament http://litem.upc.edu. Actualment porto a terme la meva activitat de recerca dins el grup treballant sobre els materials i les estructures des d'una vessant experimental. Assagem materials avançats i estructures innovadores en el laboratori d'assajos mecànic que hem anat muntant.

L'any 1994 vaig començar a fer docència a la Universitat Politècnica de Catalunya http://www.upc.edu, a les Escoles Tec. Sup.d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona ETSECCPB http://www-camins.upc.edu i a la d'Industrials de Terrassa ETSEIAT http://www.etseiat.upc.edu. Les meves assignatures eren sobre anàlisi matricial d'estructures i elements finits. L'any 1997 vaig guanyar una oposició de Professor Titular d'Universitat al Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria http://www.rmee.upc.edu . Des de l'any 2005 només imparteixo docència a l'E.T.S. d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. He impartit docència de: Elements finits, càlcul matricial de barres, plaques i làmines, inestabilitat elàstica, càlcul plàstic i materials compostos. Per a les titulacions d'Enginyeria de Camins, Enginyeria Industrial i Enginyeria Aeronàutica.